Reclamebureau_Sparketing_Groningen_logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Spark gesloten overeenkomsten.
1.2 Offerte
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Spark eerst nadat deze schriftelijk door Spark zijn bevestigd.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
Spark zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en volgens schriftelijke afspraken uit te voeren, en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien wenselijk voor het creatieve proces zal Spark tussentijdse resultaten bespreken.
2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Spark mogelijk te maken. Waaronder volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
2.3 Offertes toeleveranciers
Begrotingen van derden slechts zijn indicatief.
2.4 Toeleveranciers
Standaard worden opdrachten aan derden door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Spark, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten zijn hierbij leidend voor de opdrachtgever.
2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Voorafgaand aan productie of openbaarmaking dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Spark dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.6 Termijn van levering
Een door Spark opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Spark is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Spark bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.7 Klachten
Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Spark te worden meegedeeld.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en
eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en intellectueel eigendom
Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Spark.
Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Spark daartoe bevoegd.
3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij van te voren uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteurs-rechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
3.3 Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Spark te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerper in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3.4 Eigendom bij Spark
De in het kader van de opdracht door Spark tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Spark, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4 Gebruik en licentie
4.1 Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Spark, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de Spark bekend te zijn gemaakt.
4.2 Ruimer gebruik
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Spark niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Spark, zonder overigens enig recht te verliezen waaronder dat op een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,-.
4.3 Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Spark veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.
4.4 Eigen promotie
Spark heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 Honorarium
5.1 Bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Spark voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
5.2 Meerwerk
Indien Spark door het niet (tijdig) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of door een gewijzigde of onjuiste briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Spark gehanteerde tarieven.
5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Spark na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Spark enig recht verliest.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Spark nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijk geldende rente verschuldigd. Alle door Spark gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand en gerechtelijke incasso kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever indien Spark als in gelijk gestelde partij wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
6.2 Periodieke betalingen
Spark heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
6.3 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet (volledig) nakomt of indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan om de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.

Artikel 7 Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij de kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen.
7.2 Ontbinding overeenkomst door Spark
Indien de overeenkomst door Spark wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
7.4 Faillissement
Zowel Spark als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de Spark ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Spark vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is
het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 8 Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
Spark garandeert dat het geleverde door of vanwege Spark is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, Spark geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart Spark of door Spark bij
de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart Spark voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
Spark kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de
overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet (tijdig)aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen gebruik van heeft gemaakt. 9.2 Aansprakelijkheid
Spark is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
9.3 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Spark, is de
aansprakelijkheid van Spark voor schade uit hoofde van een
overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van € 10.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in
het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.
9.4 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
9.5 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Spark niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
9.6 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Spark jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 Overige bepalingen
10.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Spark gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
10.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
10.3 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Spark en opdrachtgever is het
Nederlands recht van toepassing.